Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich

 

KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


 

„Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”

 

Partner KSOW:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Koordynator operacji – dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała,
tel. +12 662 44 32, e-mail: agnieszka.piotrowska@urk.edu.pl
Obsługa administracyjno-finansowa operacji – mgr inż. Sylwia Kucharska,
tel. +12 662 42 95, e-mail: sylwia.kucharska@urk.edu.pl

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu 31 października 2023 r.

Celem operacji jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich (KGW): klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym, które dostarczy informacji jak wprowadzać do obrotu i sprzedawać własnoręcznie wytworzone produkty za pośrednictwem Internetu.

Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną:

  • kurs e-learningowy,
  • wyjazd studyjny krajowy,
  • konferencja,
  • publikacja,
  • strona internetowa.

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do 240 osób ze wszystkich 16 województw. W tym: członkowie KGW - ok. 12 osób x 16 województw = 200 osób; przedstawiciele LGD - po 2 osoby z 16 województw = 32 osoby oraz doradcy po 1 osobie z ośmiu makroregionów = 8 osób.

Przewidywane efekty:

  • Przeszkolenie 240 osób w zakresie: sieciowania i klastrowania, komunikacji interpersonalnej, produkcji i przetwórstwa oraz e-commerce.
  • Nabycie umiejętności praktycznych przez uczestników.
  • Propagowanie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości wiejskiej i popularyzacja wiedzy w szerokim gronie odbiorców w zakresie praktyk stosowanych przez KGW w celu budowania sieci społecznych.
  • Strona internetowa jako stały monitoring i wymiana wiedzy jak również informacje związane z działalnością KGW w społecznościach lokalnych.
  • Dla 48 osób nabycie umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatem. Certyfikat ten będzie uprawniał absolwentów kursu do przeprowadzania szkoleń, demonstracji, pokazów, itp. dedykowanym członkom KGW w zakresie nabytej wiedzy i umiejętności (szkolenia kaskadowe).

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR